לוגו אתר מאמר.נט
שלום אורח
התחבר לאתר או הרשם לאתר מאמר.נט
3963 מאמרים 1190 כותבים 447 קטגוריות הוספת מאמר

תובענה, תובענה ייצוגית

פורסם בתאריך 10/09/2020      /      נכתב ע"י Dr Itamar Cohavi

תובענה, תביעה ייצוגית

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין-נוטריון, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות" כ-30 שנה.

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות  וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי עד ל- 5/2019.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

תובענה, תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית, או בשמה הרשמי תובענה ייצוגית הינה תביעה של אזרח תאגיד או ארגון שנפגעו בשם קבוצת אזרחים, תאגידים או ארגונים שנפגעו.

תובענות ייצוגיות מוגשות, בין השאר, בנושאים:

הגנת הצרכן - בתחום הצרכנות: הפרת חוק הגנת הצרכן, גביית יתר, והטעיה.  

בנקאות וביטוח - תביעות נגד תאגיד בנקאי, מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת.

ניירות ערך - זיקה לנייר ערך ובקשר למסחר בשוק ההון.

חוק ההגבלים העסקיים.

רשויות במדינה - תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כגון: מס,

אגרה, או תשלום חובה אחר. גבייה אסורה על ידי עיריות, רשויות המס ועוד.

מעסיק ועובד -  ניתן להגיש תביעות בעילות אשר לבית הדין לעבודה הסמכות לדון בהן, ושעניינן ביחסי עובד ומעביד, במשא-ומתן לקראת כריתתו של חוזה עבודה, בקבלת אדם לעבודה או באי-קבלתו. תובענות בין קופות גמל לבין חברים או מעבידים, וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד ומעביד ותביעות עובדים של קבלן כוח אדם לתשלום שכר מינימום. 

מפגע סביבתי - נגד מי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי.

שכר טרחת עורך הדין בהליך תובענה ייצוגית ישולם ע"י  הנתבע -הצד שכנגד, וזאת בהתאם לשיקול דעת בית-המשפט בתום ההליך.

תובענה ייצוגית נועדה, לאפשר לאדם או לקבוצת אנשים, להם עומדת עילת תביעה אישית, להגיש תביעה בשם כל קבוצת הנפגעים האנונימיים.

העיקרון של תובענה ייצוגית הוא נזק שנגרם להרבה אזרחים אנונימיים, אולם הנזק לאזרח היחיד הינו קטן. לתובע יחיד לא מועיל וכְּדָאִי מבחינה כלכלית להגיש תביעה פעוטה על סכום זעום. בחוק התובענות הייצוגיות נקבע: כי רק אדם "שיש לו עילה בתביעה" רשאי להגיש "בקשה לאישור תובענה ייצוגית".

 

ישנם מספר תנאי סף לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006, שעל הבקשה לעמוד בהם.   

 

הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, מכאן כי יש לקבל תחילה את אישור בית המשפט להגשת התביעה הייצוגית "בבקשה לאישור תובענה ייצוגית".

 

בהכרעת בית המשפט בתביעה ייצוגית, לטובת התובעים שבשמם הוגשה התביעה, בין אם במסגרת קבלת התביעה או בדרך של אישור הסדר פשרה, לבית המשפט הסמכות לפסוק גמול לתובע הייצוגי. 

 

בעת קביעת גובה הגמול בודק בית המשפט את הטרחה, הסיכון, התועלת לחברי הקבוצה והחשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.

 

סכום הפיצוי לתובע – המגיש תובענה ייצוגית, במידה ויזכה, יהיה זכאי לפיצוי גבוה בגין הוצאותיו וטרחתו כאמור לעיל, עקב הגשת התביעה.

 

הקדמת פנייה לנתבע טרם הגשת תביעה ייצוגית (מיצוי הליכים), עשוי  לייתר חלק משמעותי מהגשת התביעות הייצוגיות – בעיקר כאלו שבהן לתובע אין מידע על הנעשה בתאגיד ואין עילה של ממש להגשת התביעה. הליך מקדים שכזה מאפשר לקדם הידברות בין הצדדים טרם הגשת התובענה הייצוגית, באופן שיביא לחיסכון מהותי בעלויות המשפטיות הכרוכות בטיפול בתביעה מצד העסקים הנתבעים.  

 

פסה"ד דנ"מ 5519/15 – "מי הגליל", אשר ניתן ביום י"ט בכסלו התש"ף (דצמבר 2019), בהרכב 7 שופטים בראשות הנשיאה חיות עסק בנושא הקדמת פנייה לנתבע טרם הגשת תביעה ייצוגית. בית המשפט העליון פסק, כי  אין חובה לבצע פנייה מוקדמת טרם הגשת התובענה ובכך מאפשר לכאורה הגשה של תביעות סרק. במקרים המתאימים יעמוד לבתי העסק קו הגנה נוסף ומשמעותי שבאמצעותו יוכלו לבקש להדוף תובענות ייצוגיות מופרכות וסחטניות, שמוגשות בחופזה וללא הקדמת פניה לתאגיד הנתבע, ולכל הפחות להפחית את סכומי הגמול ושכר הטרחה שייפסקו, אם ייפסקו, לטובת התובע. בית המשפט העליון קבע, כי לבתי המשפט (המחוזי והשלום) נתון שיקול דעת רחב לשקול האם היה מקום לבצע פנייה מוקדמת בנסיבות הקונקרטיות של המקרה שמובא בפניהם, וכי במקרים המתאימים ניתן יהיה לייחס לתובע הייצוגי או לבא כוחו חוסר תום לב בשל אי פנייה מוקדמת.  

 

נושאי התביעה הייצוגית הינם רחבים. הם נוגעים בין היתר בתביעות להגנת הצרכן  ומהווים כלי מחאה של הצרכן נגד תאגידים קונצרנים וגופים גדולים.

פיצוי בתביעה ייצוגית יכול להיות החזר,  פיצוי או צו מניעה אחיד לגבי הקבוצה, גם אם לא נקטו חלק פעיל בתביעה. אם התביעה הייצוגית התקבלה – לא יוכלו תובעים יחידים לתבוע בגין אותה עילת המקרה.

לתובע הייצוגי מגיע פיצוי מוגדל במקרה שהתביעה מתקבלת, עקב הזמן, הטרחה והאמצעים שהתובע הייצוגי משקיע. פיצוי זה נקבע על מנת לעודד אנשים להגיש תביעות ייצוגיות בשל טרחתם העצומה.

כיוון שפעמים רבות טרם הגעת התביעה לדיון בבית המשפט, הצדדים מגיעים להסדר, נוצר חשש שתובעים ייצוגיים יתבעו על מנת לזכות בפיצוי הגבוה והתמריץ.

סכום אגרה גבוה נדרשים התובעים לשלם לבתי המשפט. המגישים בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, נדרשים לשלם סכום גבוה, כמוצג להלן, וזאת מחשש לתביעות ייצוגיות לא מוצדקות.

בתביעה לבית משפט השלום,  סכום האגרה כ - 8,000 שקל: כ- 3,000 שקלים (מתוך ה-8,000 שקלים) ישולמו במועד הגשת הבקשה, ואת ה-5,000 שקלים הנותרים ישלם התובע הייצוגי בסיום ההליך.  

בתביעה לבית משפט מחוזי, סכום האגרה כ - 16,000 שקלים: כ- 5,500 שקלים (מתוך ה-16,000 השקלים) ישולמו במועד הגשת הבקשה, ואת ה- 10,500 שקלים הנותרים ישלם התובע הייצוגי בסיום ההליך.

מרבית הבקשות לתובענה ייצוגית נדחות או מסולקות. הרבה מהבקשות מגיעות להסדר עוד בטרם הגיעו להכרעת בית הדין. מעט מהתביעות הייצוגיות מגיע לשלב פסק הדין.

 

 

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית כתובה וחתומה, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים במאמרים או בסקירה דלעיל.  הנושאים, המאמרים והסקירות, שצוינו לעיל, משתנים חדשות לבקרים ונתונים להחלטות ושינויים. לפיכך רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות הרשות או המוסד המטפל ושיקול דעתו, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-30 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות עד לחודש אוקטובר 2019. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי עד לחודש מאי 2019, וכן, בימים אלה מרצה באוניברסיטת חיפה,  בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית וניהולית" ו"עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפהDr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-28 שנים), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס. 

מיקום המשרד: קריית הממשלה, שד' פל ים 7, חיפה (סמוך לבנין בית המשפט).  

פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04.

e-mail:  cpa-adv-itamar@bezeqint.net                  

 

 

 

 

 

198 צפיות
0 כניסות
מאמרים נוספים מאת Dr Itamar Cohavi
הרמת מסך ההבחנה בין החברה בע"מ לבין בעלי מניותיה מאפשרת לבעלי השליטה בחברה ליהנות מעיקרון האישיות הנפרדת ולא לחייבם בחובותיה של החברה. ואולם, הרמת מסך ההתאגדות בין חברה בע"מ לבין בעל השליטה בחברה תחייב אישית את בעל השליטה בתשלום חובות החברה, זאת לאחר שנמצא שבנסיבות העניין יש הצדקה מספקת לעשות כן.
פורסם בקטגוריית עורכי דין, לפני 9 חודשים 3 שבועות
מיסים - הליך גילוי מרצון - הפלילי הופך לתשלום אזרחי "מסמכי פנדורה" הוא הכינוי שניתן להדלפת המסמכים הגדולה בהיסטוריה, אשר במסגרתה נחשפו נתוני העסקאות והנכסים הסודיים של מנהיגים עשירים וחזקים בעולם. פרשת "מסמכי פנדורה" מעמידה את הגילוי מרצון בישראל ובעולם, המוצע בהמשך המאמר, כקו ראשון לפתרון ולסגירת ההסתבכות מול רשויות המיסים בארץ ובארצות-הברית.
פורסם בקטגוריית עורכי דין, לפני 9 חודשים 3 שבועות
גירושים - תנאים להבטחת הסיוע של הורים לילדיהם, ברכישת דירה או כספים הורים מעוניינים להבטיח את כספם באמצעות החתמת הילד/ה ובן/בת זוגו על הסכם הלוואה, במסגרתו הם יתחייבו להחזיר את הכספים עם גירושיהם או חתימה על הסכם ממון של ילדיהם עם בן/בת הזוג
פורסם בקטגוריית גירושין, לפני 1 שנים 3 חודשים
דירה במתנה - תנאים הגנות והגבלות מטעם ההורים עשרת התנאים אשר הורים יכולים להציב לילדיהם או אף לילדם ובת/בן הזוג המתגוררים בדירה, שההורים רכשו והעניקו במתנה לילדיהם (או הבטחת כספים שהעניקו), המשתנים בהתאם לנסיבות המקרה כדלהלן:
פורסם בקטגוריית דיני משפחה, לפני 1 שנים 3 חודשים
גירושים: העברת בעלות של המניות בחברה בין בני זוג בהליכי גירושים במסגרת חזקת השיתוף עת מסתיים הקשר בין בני הזוג הבאים להסכמי הגירושים, קיימת בעייתיות בהעברת בעלות במניות חברה משפחתית לידי בן הזוג.
פורסם בקטגוריית גירושין, לפני 1 שנים 3 חודשים